Редовна линија

Поаѓање од.ЧасДестинаци до.Денови
Гостивар 
Кичево  
07:00, 10:30, 23:00
08:30, 11:45, 23:45
Либражд,Елбасан, Драч,ТИРАНА.Секој Ден.

сезонска линија за лето

Поаѓање од.ЧасДестинаци доДенови.
Гостивар 
Кичево   
 23:00
 23:45
Валона, Саранда и Ксамил.Секоја Вечер
Сезонска линија за лето од 10 Јуни до 10 Септември